HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 07.2024

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng nhà hàng kỳ tháng 07.2024

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 01.2023 VÀ 04.2024

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng nhà hàng kỳ tháng 01.2023 và 04.2024

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 10.2023

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng nhà hàng kỳ tháng 10.2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 07.2023

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng nhà hàng kỳ tháng 07.2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 04.2023

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng nhà hàng kỳ tháng 04.2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 10.2022

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn nhà hàng kỳ tháng 10.2022

HỘI THẢO HỌC BỔNG NHÀ HÀNG KỲ THÁNG 4/2020

HỘI THẢO GIỚI THIỆU VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ SUKIYA