Học bổng trường Nhật ngữ Tokyo World TWJLS

Đây là học bổng của nhà trường dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc