HỘI THẢO HỌC BỔNG BÁO KỲ THÁNG 04/2024

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng báo kỳ tháng 04/2024

HỘI THẢO HỌC BỔNG BÁO KỲ THÁNG 10/2023

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng báo Yomiuri kỳ tháng 10/2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG BÁO KỲ THÁNG 07/2023

Hội thảo giới thiệu và phỏng vấn học bổng báo kỳ tháng 07/2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG BÁO KỲ THÁNG 04/2023

Buổi giới thiệu và phỏng vấn học bổng báo kỳ tháng 04/2023

HỘI THẢO HỌC BỔNG BÁO KỲ THÁNG 04/2019

Hội thảo giới thiệu học bổng Báo kỳ tháng 4/2019