Buổi giới thiệu học bổng Báo Yomiuri kỳ tháng 4/2020

Buổi giới thiệu học bổng Báo Yomiuri kỳ tháng 4/2020 đã diễn ra thành công.

Buổi giới thiệu học bổng Báo Yomiuri kỳ tháng 4/2021

Buổi giới thiệu học bổng Báo Yomiuri kỳ tháng 4/2021 đã diễn ra thành công.

Buổi giới thiệu kỳ tháng 4/2019

Hội thảo giới thiệu học bổng Báo kỳ tháng 4/2019